MENU plus

Nadchodzące zmiany w Bazie Danych o Odpadach

2019-08-30

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym uruchomieniem w 2020 roku w bazie BDO nowego modułu
‘’ Sprawozdawczość ”
oraz wdrożeniem nowych funkcjonalności w postaci:

 • Elektronicznego wniosku BDO,
 • Elektronicznych sprawozdań w podziale na: opłaty produktowe, zbiorcze zestawienie o odpadach, sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Informujemy o obowiązku złożenia wniosków rejestrowych/aktualizacyjnych BDO w poszczególnych wymaganych działach II-VI (w zależności od prowadzonej działalności), wszystkich  przedsiębiorców wprowadzający do obrotu produkty i produkty w opakowaniach.

Sprawozdawczość w BDO

 • Sprawozdanie za rok 2019 można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem bazy BDO,
 • Złożenie sprawozdania jest możliwe tylko poprzez indywidualne konto BDO podmiotu, który posiada Numer rejestrowy ( login i hasło do konta),
 • Przekroczenie terminu 15 marca 2020 roku zagrożone jest karą grzywny do 5 tys. złotych,
 • Rażące naruszenie przepisów ustawy o odpadach lub ustaw dotyczących poszczególnych odpadów poużytkowych czy opakowaniowych ( np. posiadanie niekompletnego wpisu do BDO, nie złożenie sprawozdań czy nie wniesienie opłat produktowych) stanowi podstawę do wykreślenia z Rejestru BDO, a prowadzenie działalności bez wpisu zagrożone jest karą pieniężną do 1 mln złotych,
 • Wprowadzający do obrotu produkty lub produkty w opakowaniach winien pamiętać o obowiązku uiszczenia zaległych opłat wraz z odsetkami za 5 lat wstecz

Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Przypominamy również z dniem 1 września 2019 r. sprzedawcy detaliczni i hurtowi oferujący torby nazakupy z tworzywa sztucznego do pakowania swoich towarów
(o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej z wyłączeniem tzw. bardzo lekkich toreb do 15 mikrometrów służących do bezpośredniego pakowania żywności (tzw. zrywek)), objęci opłatą recyklingową, wchodzą w obowiązek posiadania Numeru rejestrowego (BDO) (wniosek rejestrowy w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.) oraz zobowiązani są do złożenia sprawozdania za rok 2019 do 15 marca 2020 r. za pośrednictwem bazy BDO. natomiast za I kwartał 2020 r. - do 15 kwietnia 2020 r.  Zmiany w ustawie zobowiązują również do prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Recyklerzy odpadów poużytkowych i opakowaniowych

Wszyscy recyklerzy proszeni są o sprawdzenie wpisów w BDO dokonane w  działach : II (tabela 2-4) oraz VI (tabelach 2 -3) dotyczących wyłącznie odpadów objętych działaniem ustaw: o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Informujemy o podstawowych zasadach prawidłowości podawania danych do wpisu  BDO w tych zakresach, tzn. w przypadku:

 • działu II tabela 2 – tylko kody odpadów poużytkowych, objętych działaniem ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
  o opłacie produktowej tj. zużyte oleje smarowe, zużyte preparaty smarowe i zużyte opony oraz procesy recyklingu R2-R9,
 • działu II tabela 3- kody odpadów j.w i procesy odzysku R1-R9 i R13,
 • działu II tabela 4- kody odpadów j.w,
 • działu VI tabela 2- tylko kody odpadów opakowaniowych z grupy 15 01, ewentualnie 19 12,
 • działu VI tabela 3- kody odpadów opakowaniowych j.w. i dla recyklingu wyłącznie procesy R2-R9, a dla odzysku- R1-R9

Wymienione wyżej dane podawane są  zgodnie z posiadanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz kartami ewidencji odpadów. Wpis BDO powinien być kompletny w odpowiednich działach dotyczących odpadów szczególnych (dział II-VI) i wszystkich rodzajów odpadów (dział XI).