EcoSerwis OutSourcing / Doradztwo

Oferujemy dla Państwa profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem w przygotowaniu ekspertyz i opracowań środowiskowych. Dzięki indywidualnemu podejściu rzetelnie sprawdzamy wymagania dla każdego przedsiębiorcy w odniesieniu do prawa ochrony środowiska. Celem naszej działalności jest kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska, obejmująca spełnienie wymagań formalno-prawnych oraz przygotowywanie różnego rodzaju dokumentacji środowiskowych m.in.:
- ekspertyz, przeglądów oraz ocen oddziaływania na środowisko
- pozwoleń zintegrowanych
- pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszeń źródeł emisji
- operatów wodnoprawnych
- wniosków na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów
 
W swojej działalności zapewniamy również kompleksową obsługę wniosków i prowadzenie procedur administracyjnych. 
Prowadzimy stałą obsługę przedsiębiorstw na zasadzie outsourcingu zapewniając profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach środowiskowych. Przeprowadzamy również audyty środowiskowe mające na celu zweryfikowanie poprawności wywiązywania się przedsiębiorstw z obowiązków w zakresie ochrony środowiska.
 
Kompleksowo pomagamy przedsiębiorcom w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy pełne wsparcie w realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska:
 • stała kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska i przepisów wykonawczych
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdań wynikających z aktualnych przepisów
 • kontrola i nadzór nad przestrzeganiem wymagań wynikających z posiadanych przez firmę decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 • sporządzenie i naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska
 • przygotowanie sprawozdawczości o odpadach
 • prowadzenie sprawozdawczości w bazie KOBIZE
 • prowadzenie sprawozdawczości PRTR

Pozwolenia zintegrowane

plus
Prowadzący instalacje wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości objęci są obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego.
Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną, która określa warunki korzystania ze środowiska dla poszczególnych komponentów środowiska, na które wpływa eksploatacja danej instalacji (tzw. instalacji IPPC).  W praktyce pozwolenie zintegrowane zastępuje pozwolenia sektorowe na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska, jednym dokumentem.  Pozwolenie ma zatem obejmować całość oddziaływań na środowisko w zakresie  m.in. emisji do powietrza, hałasu, poboru wody, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, warunków pracy instalacji odbiegających od normalnych. Dodatkowo do pozwolenia zintegrowanego niezbędne jest opracowanie analizy pod kątem obowiązku sporządzenia raportu początkowego wraz z analizą dokumentów referencyjnych i dostosowania instalacji do wymogów konkluzji BAT.

Procedury inwestycyjne – ekspertyzy, przeglądy oraz oceny oddziaływania na środowisko

plus

Oferujemy Państwu wykonanie różnorodnych opracowań środowiskowych, zarówno związanych z realizacją nowych przedsięwzięć jak i rozbudową, przebudową istniejących zakładów i instalacji.

Przygotowujemy również opracowania wymagane po przekazaniu inwestycji do użytkowania i eksploatacji oraz związanych z funkcjonowaniem bieżącym zakładu.

W zakresie inwestycyjnym i powykonawczym wykonujemy m.in:

 • karty informacyjne przedsięwzięcia;
 • raporty oddziaływania na środowisko;
 • ponowne oceny oddziaływania na środowisko;
 • analizy porealizacyjne;
 • przeglądy ekologiczne;
 • ekspertyzy środowiskowe.

Audyty środowiskowe

plus
Usługa, dzięki której możecie Państwo zweryfikować poprawność wywiązywania się z obowiązków w zakresie ochrony środowiska.
W zakres audytu wchodzi analiza stanu formalno-prawnego w stosunku do wszystkich komponentów środowiska tj.:  emisja substancji zanieczyszczających do powietrza, gospodarka odpadami,  gospodarka wodno - ściekowa, oddziaływanie akustyczne, pola elektromagnetyczne, zagospodarowanie przestrzenne, uwarunkowania środowiskowe wynikające z uzyskanych decyzji administracyjnych.
Audyt środowiskowy kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców.
Dzięki audytowi środowiskowemu:
 • chronimy naszych klientów przed błędami w sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska;
 • pomagamy uniknąć kar i sankcji w przypadku kontroli w firmie;
 • zapobiegamy przeoczeniu najważniejszych zmian w ochronie środowiska dla Twojej branży;
 • chronimy przed wysokimi kosztami na ochronę środowiska.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenie źródeł emisji

plus
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenie źródeł emisji wymagane jest dla instalacji, z której emisja substancji zanieczyszczających odbywa się w sposób zorganizowany tj. za pośrednictwem środków technicznych (np.: poprzez odciągi miejscowe, przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej) z wyjątkiem wentylacji grawitacyjnej.
Rodzaje instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie zostały określone w rozporządzeniu w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia oraz w rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
W przeciwieństwie do zgłoszenia, nieuregulowanie stanu formalno-prawnego emisji w zakresie uzyskania pozwolenia pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych, w tym:
 • możliwość naliczenia opłaty podwyższonej za emisję bez wymaganego pozwolenia z instalacji;
 • możliwość naliczenia kary za przekroczenie emisji dopuszczalnej określonej w pozwoleniu.
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub przyjęcie zgłoszenia źródeł emisji przez Organ ochrony środowiska odbywa się na podstawie:
 • wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza;
 • zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wnioski na przetwarzenie, wytwarzenie, zbieranie odpadów

plus
Wykonujemy niżej wymienione rodzaje opracowań:
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, przetwarzania, transportu odpadów
Przedsiębiorca zobligowany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadku, gdy instalacja powoduje wytwarzanie odpadów:
 • o masie powyżej 1 Mg rocznie – przypadku odpadów niebezpiecznych,
 • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
Posiadacz odpadów, który prowadzi przetwarzanie, zbieranie lub  transport odpadów  jest obowiązany uzyskać zezwolenie  na prowadzenie tej działalności.

Operaty wodno prawne

plus
Operat wodno prawny jest to opracowanie z zakresu gospodarki wodno–ściekowej będące podstawą do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych udzielających pozwoleń m.in. na:
 • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • Pobór wód;
 • Wykonanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty);
 • Inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową;
Wydanie przez organy administracyjne pozwoleń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest częściowo uwarunkowane zawarciem w operacie wodnoprawnym dodatkowych informacji opartych na opracowaniach hydrogeologicznych i przyrodniczych, obliczeniach hydrologicznych, w zależności od rodzaju decyzji.