Rejestracja w BDO

Z dniem 24 stycznia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  ogłoszono utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami, na podstawie którego powstanie Baza Danych o Odpadach. Podmioty zobowiązane do rejestracji mają czas na złożenie wniosku rejestracyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

Podmioty zobowiązane do rejestracji określa art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Są to między innymi podmioty prowadzące działalność, która jest regulowana przez zapisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi :

 • organizacje odzysku opakowań
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  • odpadów opakowaniowych
  • produktów w opakowaniach
 • eksportujący:
  • odpady opakowaniowe
  • opakowania
  • produkty w opakowaniach
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • wprowadzający opakowania
 • wprowadzający produkty w opakowaniach.

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przepisy, które zobowiązały podmioty do rejestracji jednocześnie wprowadziły dotkliwe administracyjne kary pieniężne, kary aresztu albo grzywny. Kary dotyczą zarówno podmiotów, które nie zarejestrowały się w rejestrze jak i podmiotów, które współpracują z niezarejestrowanymi podmiotami (np. dystrybucja produktów w opakowaniach wprowadzonych przez podmiot, który się nie zarejestrował lub przekazanie odpadów podmiotowi, który nie wpisał się do rejestru).

Najwyższa kara administracyjna może zostać nałożona na podmiot prowadzący działalność w zakresie podlegającym rejestracji bez wymaganego wpisu do rejestru i może wynosić od 5000 zł aż do 1 000 000 zł. Taką samą karą może zostać ukarany podmiot, który nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 

Wnioski o wpis do rejestru należało złożyć do dnia 24 lipca 2018 r.

Zleć rejestrację nam

                    

    Zarejestruj się samodzielnie