ABC Przedsiębiorcy

6 sierpnia 2013 roku opublikowana została w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zwana dalej „Ustawą”. Powyższa Ustawa w sposób istotny zmienia obowiązującą uprzednio ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Większość obowiązujących dziś przepisów dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi została włączona do nowej Ustawy.

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, muszą się rozliczyć zarówno z odzysku, jak i recyklingu opakowań. Ci, którzy tego nie zrobią będą musieli zapłacić opłatę produktową. Rozliczenie należy składać co roku. Przedsiębiorcy, którzy tego nie robili są zobowiązani do uzupełnienia brakujących sprawozdań oraz opłat za 5 lat wstecz. Co istotne, obowiązkowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych rosną co roku, a wraz z nimi zwiększają się koszty niewywiązania się z obowiązku.

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Więcej informacji o publicznych kampaniach edukacyjnych pod zakładką „publiczne kampanie edukacyjne” lub poniższym linkiem.

Obowiązki przedsiębiorcy

plus

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, przedkładając roczne sprawozdanie za wprowadzone do obrotu towary w opakowaniach, muszą się rozliczyć zarówno z odzysku, jak i recyklingu tych opakowań. Ci, którzy tego nie zrobią będą musieli zapłacić opłatę produktową wynikającą z zapisów Ustawy. Rozliczenie należy składać co roku. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory tego nie robili są zobowiązani do uzupełnienia brakujących sprawozdań oraz opłat za 5 lat wstecz. A trzeba nadmienić, że obowiązkowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych rosną rokrocznie, a wraz z nimi zwiększają się opłaty i koszty niewywiązania się z obowiązku.

Ponadto przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Więcej informacji o publicznych kampanii edukacyjnych znaleźć można w zakładce „Publiczne kampanie edukacyjne”.

Kogo obowiązują przepisy podlegające ustawie opakowaniowej?

plus

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju towary w opakowaniach (jednostkowych, transportowych jak i zbiorczych).

Wprowadzający opakowania – rozumie się przez to przedsiębiorcę: wytwarzającego opakowania, importującego opakowania, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, wprowadzający produkty w opakowaniach, pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzający je do obrotu, prowadzący: jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach, więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 , sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach;

wprowadzenie do obrotu – to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także: import opakowań, import produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Producenci, eksporterzy, importerzy opakowań

plus

Jeżeli produkujesz, eksportujesz lub importujesz opakowania

Dotyczy producentów, importerów opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (zarówno pustych jak i pełnych). Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy przedsiębiorcy są zobowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznych sprawozdań:

OPAK­1 – dotyczy wytwórcy opakowań, informuje o masie wytworzonych opakowań ­ "puste" opakowania,

OPAK­2 – dotyczy importera opakowań oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, informuje o masie opakowań przywiezionych z zagranicy ­ "puste" opakowania,

OPAK­3 – dotyczy eksportera opakowań i produktów w opakowaniach oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, informuje o masie wywiezionych opakowań za granicę ­ "puste" opakowania + opakowania wraz z produktem,

Termin składania rocznego sprawozdania upływa 15 marca. Nie znaczy to jednak, że producenci opakowań są w ogóle zwolnieni z rozliczeń produktowych ­ muszą się rozliczyć za wprowadzone na rynek opakowania zbiorcze, w których przekazują swoje produkty innym przedsiębiorcom

Co podlega ustawie

plus

Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju wyroby w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do Ustawy (z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali, w tym z blachy stalowej, z papieru i tektury, ze szkła z drewna, od 1 stycznia 2014: wielomateriałowych), produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy (oleje smarowe, opony) oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej ( załącznik nr 2).

Gdzie szukać przepisów

plus

 

Poniżej znajdą Państwo zbiór aktów prawnych dotyczących recyklingu opakowań na dzień 05.06.2019 r.

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2008 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2009
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej

Ustawy

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o czystości i utrzymaniu porządku w gminach ze zm.
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów ze zm.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ze zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ze zm.