OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA USŁUG ODZYSKU I RECYKLINGU (OWZUOIR)

Wersja do pobrania (PDF)

OGÓLNE WARUNKI  ZLECENIA USŁUG ODZYSKU I RECYKLINGU (OWZUOIR)

Ogólne Warunki Zakupów wiążą zleceniodawcę i Zleceniobiorcę w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki stron nie są odmiennie uregulowane w Umowie lub Zleceniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy lub Zlecenia, a postanowieniami OWZUOIR, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy lub Zlecenia. W przypadku, gdy Zleceniobiorca stosuje własne ogólne warunki umów (wzory umów, regulaminy), w ich miejsce zastosowane będą wyłącznie postanowienia niniejszych OWZUOIR.

§1 Definicje

Dokumenty – dokumenty potwierdzające odzysk (DPO), dokumenty potwierdzające recykling (DPR), oraz dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowa dostawie lub eksporcie Odpadów do krajów UE (EDPR i EDPO)

Odpady – odpady opakowaniowe w rozumieniu Ustawy

OWZUOIRniniejsze Ogólne Warunki Zlecenia Usług Odzysku i Recyklingu

Recykler – podmiot posiadający wymagane prawem zezwolenia do przeprowadzania procesów odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych

Umowa – porozumienie między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą powstałe po zatwierdzeniu Zlecenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę, do którego stosuje niniejsze OWZUOIR

Ustawa - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zlecenie – dokument wystawiony przez Zleceniodawcę zlecający wykonanie określonych usług

Zleceniodawca  - CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Zleceniobiorca – podmiot dokonujący na zlecenie Zleceniodawcy usług określonych w Zleceniu

§2 Zlecenie

 1. Zlecenie określa: (a) zakres usług związanych z zebraniem odpadów opakowaniowych i zapewnieniem ich odzysku lub recyklingu, (b) termin ich wykonania, (c) ilość odpadów opakowaniowych mających być przedmiotem Umowy, (d) określenie czy odpady opakowaniowe będące przedmiotem Zlecenia mają pochodzić z gospodarstw domowych.
 2. Zlecenie wystawia Zleceniodawca i wiąże ono Zleceniodawcę przez okres 5 dni. W tym terminie Zleceniobiorca powinien potwierdzić Zleceniodawcy przyjęcie Zlecenia poprzez jego podpisanie i przesłanie kopii do Zleceniodawcy.

§3 Wykonanie Umowy

 1. Odpady zostaną poddane odzyskowi i recyklingowi w instalacjach uprawnionego podmiotu, zwanego dalej Recyklerem.
 2. Zleceniobiorca w imieniu Zleceniodawcy przekaże do Recyklerów wnioski o wydanie DPR oraz DPO, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 7 Ustawy lub dokumenty EDPO i EDPR, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust 12 Ustawy. Jako podmiot, dla którego przeznaczony jest dokument, na dokumentach potwierdzających wykonanie obowiązku wskazany będzie Zleceniodawca. Do ww. Dokumentów dołączone będą dokumenty poświadczające, uprawnienia Recyklera w zakresie recyklingu i odzysku, w tym wszystkie wymagane decyzje na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu i odzysku odpadów.
 3. Dokumenty, przekazane będą w terminie określonym w Zleceniu, nie dłuższym niż 45 dni po zakończeniu kwartału.
 4. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie działalności objętej Umową oraz prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi ochrony środowiska, w szczególności posiadać, w zakresie prowadzonej działalności obowiązujące go decyzje administracyjne. Zleceniobiorca ponadto zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy kopie obowiązujących Zleceniobiorcę decyzji administracyjnych bezpośrednio związanych z działalnością prowadzoną na rzecz Zleceniodawcy, oraz bieżąco aktualizować ww. dokumentację w przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu uległy zmianie.
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest informować Zleceniodawcę o wynikach kontroli uprawnionych organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w przypadku, gdy wykażą one jakiekolwiek uchybienia lub niezgodności oraz poddać i przekazać Zleceniodawcy raport z rocznego audytu zewnętrznego (określony w art. 46 i n. Ustawy) własny lub Recyklera wystawiającego Dokumenty za rok, którego Dokumenty dotyczą.

§4 Wynagrodzenie i płatności

 1. Wynagrodzenie za Zlecenie zostaje wskazana na zleceniu i stanowi iloczyn ceny jednostkowej usług za kilogram określonego typu odpadu oraz ilość odpadu poddanego recyklingowi lub odzyskowi. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić należność wynikającą z faktury w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze.

§5 Odpowiedzialność

 1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych objętych przedmiotową Umową. Wobec czego, niezależnie od kar określonych poniżej, w przypadku szkód przekraczających ich wartość, Zleceniodawca może domagać się odszkodowania uzupełniającego.
 2. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie wykona zobowiązania do pozyskania i poddania odzyskowi i recyklingowi Odpadów danego rodzaju w ilościach Zleceniu lub w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie osiągnie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych wskazanego w Zleceniu, lub w przypadku, gdy Dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku odzysku lub recyklingu zostaną uznane za nieważne późniejszą, ostateczną decyzją administracyjną, to Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną (zwana dalej „Karą”). Kara wyliczona będzie zgodnie z załącznikiem nr 2 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13.06.2013 obowiązującym w dniu naliczenia Kary.
 3. Kara płatna będzie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę wystawionego przez Zleceniodawcę wezwania do zapłaty.

§6 Pozostałe

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem Postepowania Dostawców Grupy CANPACK, został przekazany zleceniobiorcy wraz ze Zleceniem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku poważnego naruszenia postanowień Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy CANPACK.
 2. Strony zobowiązują się do traktowania na zasadzie wzajemności jako poufnych wszystkich dokumentów lub innych informacji, które w obrocie gospodarczym stanowią zazwyczaj tajemnicę handlowa.
 3. Strony akceptują fakt, że podczas współpracy może dochodzić do wymiany informacji /  danych osobowych pomiędzy jedną Stroną Umowy (,, Strona Ujawniająca") a drugą Stroną Umowy ("Odbiorcą"): w związku z wykonywaniem przez Odbiorcę praw lub/i obowiązków wynikających z Umowy (w szczególności dla zapewnienia bieżącej komunikacji; oraz zobowiązują się, że będą je przetwarzać : zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- ,,RODO". Dane osobowe mogą dotyczyć w szczególności: imienia i nazwiska, nazwy pracodawcy, stanowiska pracy oraz służbowych danych kontaktowych (,,Dane Osobowe"). Odbiorca zobowiazuje się wdrożyc odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych Osobowych w stopniu  odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz charakterowi Danych Osobowych, zgodnie z RODO. Strona Ujawniająca zawiadomi osoby, których dane dotyczą, których Dane Osobowe zostały udostępnione Odbiorcy, o uprawnieniach Odbiorcy określonych w ustępie 15 zd. niniejszego punktu.
 4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i modyfikacje Umowy zawartej na piśmie wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej i podpisania ich przez upoważnionych do tego przedstawicieli obu Stron.
 5. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy w drodze negocjacji. Jeżeli nie przyniesie to pozytywnych rezultatów, w terminie 14 dni od dnia podjęcia negocjacji, każda ze stron będzie mogła przekazać spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu. Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Umową i jej wykonaniem jest Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.