OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA USŁUG ODZYSKU I RECYKLINGU (OWZUOIR)

Wersja do pobrania (PDF)

OGÓLNE WARUNKI  ZLECENIA USŁUG ODZYSKU I RECYKLINGU (OWZUOIR)

Ogólne Warunki Zakupów wiążą zleceniodawcę i Zleceniobiorcę w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki stron nie są odmiennie uregulowane w Umowie lub Zleceniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy lub Zlecenia, a postanowieniami OWZUOIR, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy lub Zlecenia. W przypadku, gdy Zleceniobiorca stosuje własne ogólne warunki umów (wzory umów, regulaminy), w ich miejsce zastosowane będą wyłącznie postanowienia niniejszych OWZUOIR.

§1 Definicje

Dokumenty – dokumenty potwierdzające odzysk (DPO), dokumenty potwierdzające recykling (DPR), oraz dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowa dostawie lub eksporcie Odpadów do krajów UE (EDPR i EDPO)

Odpady – odpady opakowaniowe w rozumieniu Ustawy

OWZUOIRniniejsze Ogólne Warunki Zlecenia Usług Odzysku i Recyklingu

Recykler – podmiot posiadający wymagane prawem zezwolenia do przeprowadzania procesów odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych

Umowa – porozumienie między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą powstałe po zatwierdzeniu Zlecenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę, do którego stosuje niniejsze OWZUOIR

Ustawa - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zlecenie – dokument wystawiony przez Zleceniodawcę zlecający wykonanie określonych usług

Zleceniodawca  - CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Zleceniobiorca – podmiot dokonujący na zlecenie Zleceniodawcy usług określonych w Zleceniu

§2 Zlecenie

 1. Zlecenie określa: (a) zakres usług związanych z zebraniem odpadów opakowaniowych i zapewnieniem ich odzysku lub recyklingu, (b) termin ich wykonania, (c) ilość odpadów opakowaniowych mających być przedmiotem Umowy, (d) określenie czy odpady opakowaniowe będące przedmiotem Zlecenia mają pochodzić z gospodarstw domowych.
 2. Zlecenie wystawia Zleceniodawca i wiąże ono Zleceniodawcę przez okres 5 dni. W tym terminie Zleceniobiorca powinien potwierdzić Zleceniodawcy przyjęcie Zlecenia poprzez jego podpisanie i przesłanie kopii do Zleceniodawcy.

§3 Wykonanie Umowy

 1. Odpady zostaną poddane odzyskowi i recyklingowi w instalacjach uprawnionego podmiotu, zwanego dalej Recyklerem.
 2. Zleceniobiorca w imieniu Zleceniodawcy przekaże do Recyklerów wnioski o wydanie DPR oraz DPO, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 7 Ustawy lub dokumenty EDPO i EDPR, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust 12 Ustawy. Jako podmiot, dla którego przeznaczony jest dokument, na dokumentach potwierdzających wykonanie obowiązku wskazany będzie Zleceniodawca. Do ww. Dokumentów dołączone będą dokumenty poświadczające, uprawnienia Recyklera w zakresie recyklingu i odzysku, w tym wszystkie wymagane decyzje na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu i odzysku odpadów.
 3. Dokumenty, przekazane będą w terminie określonym w Zleceniu, nie dłuższym niż 45 dni po zakończeniu kwartału.
 4. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na wykonywanie działalności objętej Umową oraz prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi ochrony środowiska, w szczególności posiadać, w zakresie prowadzonej działalności obowiązujące go decyzje administracyjne. Zleceniobiorca ponadto zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy kopie obowiązujących Zleceniobiorcę decyzji administracyjnych bezpośrednio związanych z działalnością prowadzoną na rzecz Zleceniodawcy, oraz bieżąco aktualizować ww. dokumentację w przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu uległy zmianie.
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest informować Zleceniodawcę o wynikach kontroli uprawnionych organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w przypadku, gdy wykażą one jakiekolwiek uchybienia lub niezgodności oraz poddać i przekazać Zleceniodawcy raport z rocznego audytu zewnętrznego (określony w art. 46 i n. Ustawy) własny lub Recyklera wystawiającego Dokumenty za rok, którego Dokumenty dotyczą.

§4 Wynagrodzenie i płatności

 1. Wynagrodzenie za Zlecenie zostaje wskazana na zleceniu i stanowi iloczyn ceny jednostkowej usług za kilogram określonego typu odpadu oraz ilość odpadu poddanego recyklingowi lub odzyskowi. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić należność wynikającą z faktury w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze.

§5 Odpowiedzialność

 1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych objętych przedmiotową Umową. Wobec czego, niezależnie od kar określonych poniżej, w przypadku szkód przekraczających ich wartość, Zleceniodawca może domagać się odszkodowania uzupełniającego.
 2. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie wykona zobowiązania do pozyskania i poddania odzyskowi i recyklingowi Odpadów danego rodzaju w ilościach Zleceniu lub w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie osiągnie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych wskazanego w Zleceniu, lub w przypadku, gdy Dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązku odzysku lub recyklingu zostaną uznane za nieważne późniejszą, ostateczną decyzją administracyjną, to Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną (zwana dalej „Karą”). Kara wyliczona będzie zgodnie z załącznikiem nr 2 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13.06.2013 obowiązującym w dniu naliczenia Kary.
 3. Kara płatna będzie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zleceniobiorcę wystawionego przez Zleceniodawcę wezwania do zapłaty.

§6 Pozostałe

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Kodeksem Postepowania Dostawców Grupy CANPACK, został przekazany zleceniobiorcy wraz ze Zleceniem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku poważnego naruszenia postanowień Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy CANPACK.
 2. Strony zobowiązują się do traktowania na zasadzie wzajemności jako poufnych wszystkich dokumentów lub innych informacji, które w obrocie gospodarczym stanowią zazwyczaj tajemnicę handlowa.
 3. Każda ze Stron (the “Strona Ujawniająca”) wyraża zgodę na przetwarzanie przez drugą Stronę (“Odbiorca”) danych osobowych udostępnionych przez Stronę Ujawniającą lub zebranych przez Stronę Ujawniającą w dowolnym momencie (tj. przed, podczas albo po wygaśnięciu Umowy): (i) w związku z wykonywaniem przez Odbiorcę praw lub/i obowiązków wynikających z Umowy (w tym w związku z przetwarzaniem płatności); i (ii) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”); a od 25 maja 2018 r.: (iii) zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”. Dane osobowe mogą dotyczyć: imienia i nazwiska, nazwy pracodawcy, stanowiska pracy oraz służbowych danych kontaktowych ( „Danymi Osobowymi”). Odbiorca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Danych Osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz charakterowi Danych Osobowych, a także, aby zapobiec niepotrzebnemu zbieraniu Danych Osobowych. Od 25 maja 2018 r. Odbiorca zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Danych Osobowych zgodnie z  Strona Ujawniająca zawiadomi osoby, których dane dotyczą, których Dane Osobowe zostały udostępnione Odbiorcy, o uprawnieniach Odbiorcy określonych powyżej zgodnie z Ustawą, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO. W razie potrzeby, Odbiorca udzieli Stronie Ujawniającej pomocy w udzieleniu tej informacji osobie, której dane dotyczą. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą zażąda od Odbiorcy dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, usunięcia, przeniesienia  lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, Odbiorca skieruje tę osobę do Strony Ujawniającej, zgodnie z Ustawą, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z RODO. W przypadku wykonania praw lub spełnienia obowiązków wskazanych w Umowie odnoszących się do określonych Danych Osobowych, ale nie później niż do dnia wygaśnięcia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku gdy prawo lub obowiązek przetwarzania Danych Osobowych po wygaśnięciu Umowy wynika z treści Umowy nie później niż do dnia wykonania prawa lub spełnienia obowiązku, Odbiorca niezwłocznie zwróci Stronie Ujawniającej wszystkie Dane Osobowe i wszystkie kopie danych lub wedle wyboru Strony Ujawniającej, zniszczy wszystkie kopie Danych Osobowych i przedstawi Stronie Ujawniającej dowód dokonania takiego zniszczenia pod warunkiem, że (i) właściwe prawo nie zabrania Odbiorcy zniszczenia lub zwrotu całości lub części takich Danych Osobowych - w takim przypadku Dane Osobowe muszą być traktowane jak poufne i nie mogą być aktywnie przetwarzane do żadnych celów lub (ii) Dane Osobowe nie są niezbędne Odbiorcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, w takim przypadku Dane mogą być przetwarzane jedynie w tym celu i nie dłużej niż termin przedawnienia danego roszczenia.
 4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i modyfikacje Umowy zawartej na piśmie wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej i podpisania ich przez upoważnionych do tego przedstawicieli obu Stron.
 5. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy w drodze negocjacji. Jeżeli nie przyniesie to pozytywnych rezultatów, w terminie 14 dni od dnia podjęcia negocjacji, każda ze stron będzie mogła przekazać spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu. Sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Umową i jej wykonaniem jest Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.